Ochrona Danych Osobowych

I Postanowienia og贸lne

 1. Niniejszy dokument okre艣la zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klient贸w Serwisu dost臋pnego pod adresem https://www.gentlemanstore.pl/. (Ochorona Danych Osobowych).
 2. Administratorem danych osobowych, o kt贸rym mowa w art. 4 ust. 7 rozporz膮dzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przep艂ywem takich danych (GDPR), jest Gentleman Store s.r.o. I膶 03964361 z siedzib膮 w Jaurisova 515/4, 140 00 Praha (zwany dalej "Administratorem").
 3. Dane Osobowe, o kt贸rych mowa to informacje o zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, kt贸rej dane dotycz膮, tj. takiej, kt贸r膮 mo偶na bezpo艣rednio lub po艣rednio zidentyfikowa膰, w szczeg贸lno艣ci na podstawie cechy takiej jak: imi臋 i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
 4. Us艂ugodawca przetwarza Dane Osobowe, os贸b kt贸rych dotycz膮 zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, w szczeg贸lno艣ci prawa polskiego oraz Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych, RODO).
 5. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatno艣ci oznacza operacj臋 lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w spos贸b zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tak膮 jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porz膮dkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przegl膮danie.

II Zakres i cel zbieranych danych

 1. Dane Osobowe przetwarzane s膮 przez Administratora w Serwisie w celu umo偶liwienia korzystania z funkcjonalno艣ci Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu, tj. w celu:

III Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

 1. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Danych Osobowych s膮:

IV Okres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe za okres niezb臋dny do wykonania praw i obowi膮zk贸w wynikaj膮cych ze stosunku zawarcia umowy oraz dochodzenia roszcze艅 wynikaj膮cych z tych stosunk贸w (przez 15 lat od rozwi膮zania stosunku prawnego). D
 2. Do czasu odwo艂ania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez maksymalnie 15 lat, je艣li dane osobowe przetwarzane s膮 za uprzedni膮 zgod膮.

V Cookies

 1. Us艂ugodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji zwi膮zanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urz膮dzeniach za po艣rednictwem kt贸rych Klient, korzysta z Serwisu, kt贸re umo偶liwiaj膮:

 1. Klient, mo偶e samodzielnie i w ka偶dym czasie zmieni膰 ustawienia dotycz膮ce plik贸w Cookies, okre艣laj膮c warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost臋pu przez pliki Cookies do Urz膮dzenia Klienta. Zmiany ustawie艅, o kt贸rych mowa w zdaniu poprzednim, Klient mo偶e dokona膰 za pomoc膮 ustawie艅 przegl膮darki internetowej lub za pomoc膮 konfiguracji us艂ugi. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w szczeg贸lno艣ci w taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plik贸w Cookies w ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o ka偶dorazowym zamieszczeniu Cookies na Urz膮dzeniu Klienta. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w Cookies dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej) Klienta.
 2. Klient mo偶e w ka偶dej chwili usun膮膰 pliki Cookies korzystaj膮c z dost臋pnych funkcji w przegl膮darce internetowej, kt贸rej u偶ywa.

VI Prawa i obowi膮zki Us艂ugodawcy

 1. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych w艂a艣ciwym organom w艂adzy b膮d藕 osobom trzecim, kt贸re zg艂osz膮 偶膮danie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiedni膮 podstaw臋 prawn膮, zgodnie z przepisami obowi膮zuj膮cego prawa.
 2. Us艂ugodawca o艣wiadcza, 偶e powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami podmiotom 艣wiadcz膮cym na rzecz Us艂ugodawcy us艂ugi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarz膮dzania Serwisem, jak r贸wnie偶 us艂ugi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarz膮dzania kampaniami promocyjnymi.
 3. Us艂ugodawca o艣wiadcza, 偶e powierza przetwarzanie Danych Osobowych Klienta podmiotom 艣wiadcz膮cym na rzecz Us艂ugodawcy lub bezpo艣rednio Klienta us艂ugi w zakresie niezb臋dnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji um贸w, w szczeg贸lno艣ci Zam贸wienia, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z us艂ug finansowych dost臋pnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.

VII Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzaj膮cych

 1. Przetwarzaj膮cy w rozumieniu Polityki Prywatno艣ci to podmioty, o kt贸rych mowa w pkt. 23 i pkt. 24, kt贸re na zlecenie Us艂ugodawcy przetwarzaj膮 Dane Osobowe.
 2. Przetwarzaj膮cy jest upowa偶niony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wy艂膮cznie w celach i w zakresie okre艣lonych w Polityce Prywatno艣ci.
 3. Dane Osobowe mog膮 by膰 przetwarzane wy艂膮cznie na terenie Polski, Pa艅stwa Cz艂onkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 4. Przetwarzaj膮cy przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci Przetwarzaj膮cy:
 5. Przetwarzaj膮cy mo偶e zmieni膰, usun膮膰 lub zablokowa膰 przetwarzane Dane Osobowe, wy艂膮cznie na polecenie Administratora danych. Je艣li osoba, kt贸rej Dane Osobowe dotycz膮 zwr贸ci si臋 bezpo艣rednio do Przetwarzaj膮cego o zmian臋 lub usuni臋cie jej Danych Osobowych, Przetwarzaj膮cy niezw艂ocznie przekazuje tak膮 pro艣b臋 Us艂ugodawcy.
 6. Przetwarzaj膮cy nie powinien przetwarza膰 Danych Osobowych w celu innym ni偶 wykonanie zobowi膮za艅 wskazanych w Polityce Prywatno艣ci. Przetwarzaj膮cy nie mo偶e ujawnia膰 Danych Osobowych osobom trzecim.

VIII Prawa i obowi膮zki osoby, kt贸rej Dane Osobowe dotycz膮

 1. Ka偶dy Klient ma prawo:
 2. W celu realizacji uprawnie艅 nale偶y wys艂a膰 e-mail na adres: info@gentlemanstore.pl lub skorzysta膰 z funkcjonalno艣ci udost臋pnionych w Koncie Klienta.
 3. Je偶eli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych os贸b (w tym ich imi臋 i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), mo偶e to uczyni膰 jedynie pod warunkiem nienaruszania przepis贸w obowi膮zuj膮cego prawa i d贸br osobistych tych os贸b.
 4. Klient uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych i tre艣ci udost臋pnionych przez inne osoby w Serwisie wy艂膮cznie w zwi膮zku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgod膮 w spos贸b zgodny z przepisami obowi膮zuj膮cego prawa, chyba 偶e uzyska zgod臋 od tych innych os贸b na przetwarzanie ich Danych Osobowych i ich tre艣ci w zakresie lub celu przewidzianymi Polityk膮 Prywatno艣ci i wykraczaj膮cym poza korzystanie z Serwisu.

IX Zabezpieczenie Danych Osobowych

 1. Us艂ugodawca o艣wiadcza, i偶 dok艂ada stara艅, aby zapewni膰 Klientom wysoki poziom bezpiecze艅stwa w zakresie korzystania z Serwisu i w tym celu:

X Postanowienia ko艅cowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatno艣ci maj膮 zastosowanie przepisy prawa dotycz膮ce przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

Infolinia

Pn-Pt: 8-16h

+48818847215
info@gentlemanstore.pl